Kognitiv beteendeterapi KBT

Vad är kognitiv beteendeterapi KBT?
KBT har sin grund i forskning inom
kognitiv psykologi, beteendepsykologi & inlärningspsykologi.

Vad är kognitiv beteendeterapi

KBT står för kognitiv beteendeinriktad terapi och är ett samlingsbegrepp som inrymmer en mängd olika metoder och modeller.

Numera innefattar Kognitiv beteendeterapi KBT även andra behandlingsmetoder så som till exempel ACT och Mindfulness.
Kognitiv beteendeterapi KBT kan både vara en korttidsbehandlande terapi som inriktar sig på att behandla ett specifikt problem eller en längre behandling som jobbar med mer komplexa problem som byggts upp under en längre tid och blivit till ohjälpsamma mönster i olika livsområden.

Det handlar om att under terapin identifiera och förändra störande och för individen destruktiva tankemönster.
Att bli medveten om de tankar och känslor som påverkar och att de spelar en grundläggande roll för våra beteenden.

Vad kan KBT kognitiv beteendeterapi hjälpa mot

I Kognitiv beteendeterapi KBT riktar man in sig på att förbättra nuet, där även tidigare livshändelser kan användas för att förstå de aktuella besvären. Behandlingen skräddarsys alltid efter dina problem vilket innebär att varje behandling är unik även om vissa grundprinciper används.

I den grundsyn KBT ansluter sig till har människor en naturlig drift till att utvecklas och terapeutens roll är att hjälpa klienten förbi de hinder som står i vägen.

KBT rekommenderas av Socialstyrelsen vid ett flertal områden som till exempel ångest, sviktande självkänsla, depression, nedstämdhet, psykisk och fysisk smärta, sömnsvårigheter, ätstörningar, stress, oro, prestationsångest, panikångest, tvång, fobier, social fobi, relationsproblem, medberoende, destruktiva livsmönster, livskriser, bearbetning av sorg mm.

Kognitiv beteendeterapi KBT Stockholm

Vad gör man i KBT samtalsterapi

På den utvecklingsresan är ett gott samarbete med dig som klient i fokus. Därför anpassas arbetet i terapirummet alltid till de behov du har och vi kommer tillsammans fram till vilka mål du vill nå.

Jag vägleder med aktivt lyssnande, respekt, empati & återkoppling för att du ska kunna känna dig trygg och hitta de svar du behöver.

I Kognitiv beteendeterapi KBT hjälper jag dig som terapeut till nya insikter, ny kunskap och att förändra de beteenden som bidrar till problemen, utan att tolka, fördöma eller ha förutfattade meningar.

Målet med Kognitiv beteendeterapi KBT terapi är att du får lära dig att du inte kan kontrollera allting som händer runt omkring dig. Istället kan du få hjälp att synliggöra dina mönster och därmed få bättre kontroll över hur du väljer att tolkar tankar och känslor, samt att medvetet agerar och hanterar saker på ett mer fungerande sätt för dig och i din omgivning.

Kontakta mig för mer information, samtalsterapi, Kognitiv beteendeterapi KBT Stockholm

MINDFULNESSBASERAD KBT

Vad är Mindfulness

Det handlar om att uppleva det som är och vara fullt medveten om vad som sker i stunden utan att döma det som händer och sker. I mindfulnessbaserad KBT får du verktyg för att kunna utveckla din medvetenhet och uppmärksamhet, samt din medkänsla för dig själv och andra.

I Mindfulness eller medveten närvaro tränar vi oss i att stilla våra sinnen för att de ska bli mindre alarmerande, mer medvetna och skarpa.

När vi utövar Mindfulness tränar vi vår förmåga att stanna upp och observera det som är här och nu utan att döma. En viktig del i konceptet är att försöka acceptera, att det är som det är och delta i det, utan att döma eller försöka att förändra någonting.

Genom att träna och öva på Mindfulness minskar du din stress och blir mer uppmärksam och medveten i nuet och du kan fokusera på det som är viktigt, istället för att hamna i ältande och negativa tankar.

Att träna på att vara närvarande i nuet på ett medvetet sätt bidrar till att din stress minskar. Du oroar dig mindre och får möjlighet att bli mer medveten om positiva saker som sker i livet, i relation till andra och i relation till ditt inre. Det kan även hjälpa dig att varva ner och kunna sova bättre, samt att bättre kunna hantera förändringar och motgångar i ditt liv.

Kognitiv beteendeterapi KBT Stockholm

Vad kan Mindfulness KBT hjälpa mot

Ju mer vi tränar Mindfulness desto oftare får vi möjlighet att slå på den intellektuella och förnuftiga delen av hjärnan (prefrontala cortex). Det är den del som används för att bland annat förhindra att vi agerar direkt på våra impulser och gör saker på ett ogenomtänkt sätt, med eventuella negativa konsekvenser som följd. Vi kan alltså träna oss själva att bli bättre på att stanna upp och ta in fler aspekter i en situation för att kunna fatta mer övervägda beslut, koncentrera oss, lösa problem och planera.

Oavsett din livssituation kan du minska din stress och ditt lidande med träning och därigenom öka din livskvalitet. Det handlar i grund och botten om att medvetandegöra och sedan utveckla de resurser du egentligen besitter.

Forskningen har även kunnat påvisa positiv inverkan på kroppens immunförsvar, förändrad funktion och struktur i hjärnan för bättre minne och reglering av uppmärksamheten, minskad stress, samt ökad medkänsla och glädje.

Mindfulness ger minskad stress, bättre sömn, ökad självinsikt, ökad fokuseringsförmåga, bättre uppmärksamhetsförmåga samt ökad koncentrationsförmåga visar ett flertal forskningsrapporter som har publicerats.

Studier visar dessutom på en bättre koordination av tanke och känslor vilket har betydelse för att fatta kloka beslut när man inte är upprörd och i affekt.

Kontakta mig för mer information, samtalsterapi, Mindfulness Kognitiv beteendeterapi KBT Stockholm

Vad gör man i Mindfulness kognitiv beteendeterapi

I Mindfulnessbaserad KBT är mindfulness ett förhållningssätt där man tränar sin förmåga att vara närvarande i nuet. Genom enkla övningar får du träna på att vara bli mer medveten och uppmärksam på att fokusera på det vi upplever både inom oss och utanför oss själva. Några av målen med mindfulness är att bli bättre på att aktivt välja den väg och riktning vi önskar gå genom livet. Det vi uppmärksammar här och nu påverkar våra känslor, tankar, kroppsförnimmelser och handlingar. När vi inte är mindfula är det lätt att vi ser världen genom våra egna fördomar och förutfattade meningar. Vi går då miste om våra valmöjligheten av att aktivt själva kunna styra och påverka hur vårt liv ska levas. Mindfulness betyder inte att vi ska försöka att se det goda i allting, Det betyder snarare att vi ska försöka att vara uppmärksamma på vilken väg vi vill vandra i den verklighet vi befinner oss i. Om vi lär oss att bli mer medvetna och uppmärksamma blir vi också bättre på att aktivt kunna styra Våra sinnen, känslor och tankar. Vi behöver befinna oss i nuet innan vi kan gå vidare in i framtiden.

Varje tillfälle du stannar upp med Mindfulness är värdefull!

Mindfulness är hjälpsamt:

 • När du behöver minska på stress och oro.
 • När du behöver öka din koncentration.
 • När du behöver samla dig inför något viktigt.
 • När du behöver förnya din energi.
 • När du behöver ha en skön stund.
 • När du behöver få återhämtning.
 • När du behöver balansera dig och bli mer harmonisk.
 • När du behöver hantera svåra tillstånd i kropp och själ till exempel kronisk eller intensiv smärta.
 • När du behöver hantera tunga tillstånd i själen till exempel depression och ångest.

 

Kontakta mig Kognitiv beteendeterapi KBT Stockholm

KBT MED COMPASSIONFOKUSERAD TERAPI

Vad är Compassionfokuserad terapi (CFT)

Compassionfokuserad terapi är en typ av KBT kognitiv beteendeterapi. Denna terapiform är skapad av brittiske psykologen och professorn Paul Gilbert. Compassion är det engelska ordet för medkänsla och definieras som förmåga att kunna se sina och andras svårigheter, lidande eller smärta och bemöta sig själv och andra med vänlighet, förståelse och omsorg. vilket till stor del är det som CFT handlar om. När vi tränar självmedkänsla hjälper det oss att ta ett kliv tillbaka i jobbiga situationer och istället för att agera känslomässigt och impulsivt lära sig att hejda sig och se på situationen på ett mer nyanserat sätt. Målet är att kunna lugna och trygga sig själv och därmed lättare klara av att agera ändamålsenligt utifrån vad varje situation kräver. 

Kognitiv beteendeterapi KBT Stockholm

Vad kan Compassionfokuserad terapi hjälpa mot

CFT passar alla som på något sätt lider av psykisk ohälsa, känner sig utsatt, sårbar eller har en stark inre kritisk röst. Du får med CFT träna dig i att visa dig omtanke, förståelse och medkänsla och att du oavsett hur du lever eller vad du lyckas med eller inte, alltid har ett människovärde. CFT fokuserar på att träna individen i att bli snällare och mer tillåtande mot sig själv genom att inte döma och vara onödigt hård. Metoden används vid en rad olika tillstånd som:

 • Sviktande självkänsla
 • ångest
 • oro och ältande
 • stress
 • depression.

Kontakta mig för mer information, Kognitiv beteendeterapi KBT Stockholm

Vad gör man i Compassionfokuserad KBT terapi

Vi lär oss ofta tidigt i livet att ta hand om andra och visa vår omgivning medkänsla men av någon anledning så lär vi oss sällan att ta hand om oss själva och visa oss själva den medkänslan vi behöver. I CFT jobbar vi med att öka individens egen medkänslan med sig själv, vilket är nödvändigt för att vi ska kunna känna en inre trygghet, förbättra vårt inre mående och för att minska vår inre kritikern. CFT använder sig av en modell som enkelt visar att vi människor har tre olika drivsystem:

 1. hotsystemet
 2. det utforskande och presterande systemet
 3. trygghetssystemet.

Hotsystemet innefattar både den inre kritiken som vänder sig mot oss själva och den del som svarar mot yttre hot och fara. I den cirkeln kan vi uppleva hot, fara och negativa känslor såsom skuld, skam och ångest. 

Prestationssystemet  handlar om att få oss motiverad att utforska, agera och söka belöningar för prestation. En lagom dos av denna cirkeln är bra för oss men om det blir obalans med för stort fokus i prestationscirkeln riskerar vi att hamna i för stort behov av belöningar och vi kan då bli sittande för mycket med vår telefon, hamna i missbruk eller andra typer av beroenden. I detta systemet jämför vi oss själva med andra människor och andras prestationer. I dagens samhälle är det lätt att ständigt jämföra sig med andra, vilket kan få till följd att vi blir onödigt kritiska mot oss själva och blir låga eller stressade. Kanske känner vi oss inte tillräckliga, upplever att vi misslyckats eller helt enkelt inte är lika bra som andra människor i vår närhet.

Trygghetssystem är det system som är lugnande. Här känner vi oss trygga och nöjda. Detta system är nödvändigt för att kunna läka inre obalanser, trauman och skör självkänsla mm, samt för att kunna känna lugn och ro. Detta är det återhämtande systemet.

KBT OCH ACT, ACCEPTANS AND COMMITMENT TRAINING

Vad är ACT terapi

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) brukar man benämna som en utveckling av KBT (Kognitiv Beteendeterapi).

Att hjälpa människor till att försöka leva ett så rikt liv som möjligt, att man fokuserar på det som är viktigt och värdefullt för oss i livet. Acceptera hur livet ser ut just nu, att du kan förändra det som är möjligt och acceptera det som du inte kan förändra.

ACT kan vara en bra hjälp när negativa tankar och känslor hindrar dig att leva det liv som du vill leva.

Vad kan ACT terapi hjälpa mot

ACT kan hjälpa människor som exempelvis lider av ångest, ältande tankar, oro, stress, nedstämdhet, smärtproblematik, har svårt att göra rätt prioriteringar och val, samt att få livspusslet att gå ihop och som behöver skapa bättre balans i livet.

Syftet med ACT är att individen ska kunna leva ett meningsfullt liv utifrån sina egna värden.

Vilket vi uppnår med kunskap och träning inom:

 • Värderingsbaserad livsriktning
 • mental hälsa och psykologisk flexibilitet
 • återhämtningsmetoder
 • hur man tar kontroll över tankar och impulser 
 • medvetna val och beslut
 • uthållighet – GRIT
 • styra sin uppmärksamhet.

Kontakta mig för mer information, ACT, acceptans and commitment training, Stockholm, Södermalm.

Vad gör man i ACT behandling

Fokus ligger på att lära sig att leva ett meningsfullt och innehållsrikt liv, istället för att fokusera och kontrollera det som är negativt och obehagligt.

 • Vi kartlägger olika hinder och tankespärrar som hindrar närvaro, engagemang och välmående.
 • Vi identifierar egna personliga värderingar och skapar förutsättningar för att kunna leva mer utifrån dem.
 • Vi hittar mönster och metoder som kan förbättra kommunikation och samarbeten.
 • Vi övar de nya metoderna och verktygen så att de blir användbara i personens liv. 

I denna terapiform uppmanas du att ställa existentiella frågor, om vad du vill med ditt liv och agera därefter. Det handlar om att få konkreta verktyg, för att hantera oro, ångest, ältande, nedstämdhet och stress och skapa ett liv i mer balans med ett ökat engagemang.

Några viktiga frågeställningar när man går i en ACT terapi:

 • Vad tycker jag är viktigt med mitt liv?
 • Vad behöver jag göra mer av för att leva mer utifrån det som är viktigt för mig?
 • Hur skulle jag kunna förhålla mig på ett mer hjälpsamt sätt till den oro, ångest, ältande, nedstämdhet och stress som jag har i mitt liv?
 • Vad kan jag förändra och vad behöver jag acceptera?

KBT OCH SCHEMATERAPI

Vad är Schematerapi

Schematerapi används framför allt vid djupare personlighets- och relationsproblematik. Det är en form av KBT med inslag av anknytningsteori och gestaltterapi.

I schematerapi utgår man från att villkoret för en god psykisk hälsa är att man får sina känslomässiga behov tillfredsställda: 

 • trygg anknytning
 • att fritt få uttrycka sina känslor
 • behov av självständighet
 • behov av självkontroll och realistiska gränser
 • behov av lekfullhet och spontanitet.

 

Kognitiv beteendeterapi KBT Stockholm

Vad kan Schematerapi hjälpa mot

Schematerapi kan vara något för dig som exempelvis brukar:

 • fastna i destruktiva förhållanden
 • vara konstant svartsjuk
 • vara rädd för att bli avvisad och övergiven
 • ha för höga krav på dig själv
 • känna tomhet och likgiltighet
 • svårt att kontrollera dina känslor och impulser
 • svårt att bli av skam och skuldkänslor.

Faller du ofta in i negativa mönster ”scheman” som du inte lyckas bryta. Då kan det vara så att schematerapi kan vara något för dig.

Kontakta mig för mer information, samtalsterapi, Schematerapi Kognitiv beteendeterapi KBT Stockholm

Vad gör man i Schematerapi

När känslomässiga behov inte har blivit tillfredsställda i exempelvis vår barndom skapas ”öppna sår” som gör att det finns en extra stor skörhet och dessa problem återkommer i våra liv, blir till så kallade ”scheman”.

Det vi arbetar med är att förstå hur problemen uppstått och hitta alternativa sätt att hantera dem. Jag hjälper dig att kartlägga negativa beteendemönster, förstå dem och att bryta de mönster ”scheman” och sammanhang som skapar mycket frustration och sårar dina känslomässiga behov.

Kognitiv beteendeterapi KBT Stockholm