Ångest. Många människor lider av ångest som begränsar vardagen. Nurum samtalsterapeut kan hjälpa dig med din ångest.

Ångest Stockholm

Vad är ångest? Få hjälp med ångest och oro hos en samtalsterapeut i Stockholm.

Vad är ångest?

Ångest kan upplevas som en stark rädsla eller oro som känns i hela kroppen som du inte kan styra med din vilja. De allra flesta människor har ångest då och då. Det är inte farligt men kan vara skrämmande och obehagligt. Det är en naturlig överlevnadsreaktion när vi upplever att något känns hotfullt. Kroppen gör sig redo att ta itu med något farligt, försvara sig eller fly undan en fara. Ångest kan triggas av både yttre och inre faktorer. Hjärnan kan inte skilja på om din starka reaktion uppstår på grund av ett verkligt hot eller om det är dina tankar som orsakar ångesten. Kroppens reaktioner blir de samma. Ångest kan även komma till följd av att du undviker starka känslor som du inte kan identifiera eller hantera. De allra flest människor får ångest då och då. Det kan kännas skrämmande och obehagligt, men är inte farligt. Oftast går en ångestattack över på någon eller några minuter helt av sig själv. Men för en del dröjer sig ångesten kvar under en längre tid, eller kommer tillbaka ofta. Om ångesten inverkar negativt på din livskvalité finns hjälp att få.

Generaliserat ångestsyndrom – GAD
Om du ständigt oroar dig för saker eller känner dig osäker och det stör ditt dagliga liv, kan du ha generaliserat ångestsyndrom, GAD. Ångest och oro kan då uppstå oavsett vilken situation eller omständighet du befinner dig i. Återkommande tankar på katastrof eller ihållande ångest kan påverka ditt dagliga liv på olika sätt.

Boka samtalsterapi Stockholm och prata med en erfaren terapeut.

Varför får man ångest?

Det kan ha flera olika orsaker men det kan exempelvis vara:

Att du har så mycket att göra, det är svårt att säga nej, du ställer för höga krav på dig själv eller så oroar du dig hela tiden för saker. Om du är ständigt stressad är du mer benägen att känna oro eller vara orolig för att du inte duger.
Att du befinner dig i en kris eller har upplevt något svårt eller smärtsamt, tex. att förlora någon eller något, eller att uppleva våld eller övergrepp.
Att du ångrar det du gjort eller inte gjort.
Att du har ett problem som du inte kan lösa, t.ex. på jobbet, skolan eller i ett förhållande.
Att du är deprimerad, har en ätstörning, tvångssyndrom eller något annat som gör ditt liv svårt.
Att du dricker eller tar droger.
Att du är orolig för att ha en allvarlig sjukdom (hälsoångest).
Att du har en allvarlig sjukdom eller svår långvarig smärta.

Behöver du få hjälp, antingen via samtalsterapi eller någon annan metod.

Vilka symptom kan man ha vid ångest?

Ångest och oro ger ett starkt obehag i hela kroppen som antingen kan komma krypandes succesivt eller uppstå plötsligt. Ofta är känslorna både intensiva och diffusa på samma gång. Din kropp reagerar med hjärtklappning, snabbare andning och ett tryck över bröstet. Ångest kan upplevas olika av olika människor. Här är några exempel på symptom du kan få vid ångest:

Du kan känna att ditt hjärta slår snabbare än du är van vid.
Du kan få svårt att andas och blir yr.
Du kan känna det som om du får en stor klump i magen.
Du kan uppleva ett tryck över bröstet.
Du kan bli torr i munnen.
Du känner stickningar och domningar i olika delar av kroppen.
Du blir darrig och svag i dina muskler.

Ibland blir reaktionerna så starka att det nästan känns som om du ska tappa kontrollen helt, svimma eller till och med dö. Det är obehagligt men inte farligt att få ångest. Det går över av sig själv efter en liten stund.

Har du starka och ofta återkommande upplevelser av ångest och du känner att de påverkar din vardag, då ska du söka hjälp. Det finns mycket bra hjälp du kan få för att hantera din ångest.

Ältande och negativt tänkande

För många människor kan en stark oro medföra mycket grubblerier och ältande. Att ha negativa tankar är i sig inte farligt, men om du lägger ner så mycket tid på dessa att de skapar stora problem för dig då blir det en svårighet.

När vi har svårt att bli av med negativa tankar förbrukas mycket energi och vi blir mindre närvarande i vårt nuvarande liv. En del människor kan älta frågeställningar, möten de varit på eller telefonsamtal eller sms i flera timmar dagligen. Detta är ju så klart mycket energikrävande och samtidigt som du ältar oroar du dig och mår så klart väldigt dåligt av det. Vilket gör att ditt liv kan påverkas starkt och du blir mindre närvarande i ditt eget liv.

Panikångest

Panikångest är kroppens reaktion på kamp eller flykt som utlöses fast det inte finns något direkt hot. Panikångest blir ett problem när du får återkommande panikattacker och ständigt oroar dig för nya attacker. Det kan också vara så att du undviker vissa platser eller situationer av rädsla för att få en attack, vilket kan bli ett hinder i vardagen för dig.

Panikattacker uppstår vanligtvis när du inte är redo. Det händer när du utsätter dig för nya situationer eller saker som du tycker är obehagliga. Plötsligt kan du känna andfåddhet, yrsel och/eller tryck i bröstet, vilket kan få dig att kvävas eller må illa.

Panikångest går oftast över snabbt, men är en obehaglig och skrämmande upplevelse, som gör att vi vill slippa gå igenom det igen. Därför försöker vi i allmänhet undvika situationer, som vi tror kan hända igen. Rädslan för att uppleva en ny panikattack leder ofta till undvikandebeteenden, som kan störa det dagliga livet. Som till exempel undvikande av folksamling, trängsel på buss eller köer.

När panikattacker uppstår kan det vara svårt att förstå, hur dina fysiska reaktioner relaterar till, hur du mår psykiskt.

Få hjälp att hantera dina känslor med samtalsterapi i Stockholm

Vanliga fysiska symtom panikattack

Snabba eller hårda hjärtslag
Svårt att andas
Känsla av muntorrhet, illamående, yrsel eller svimning
Känns som en klump i magen eller tryck i bröstet
Stickningar eller domningar i händer eller fötter
Att du får darrningar eller skakningar eller upplever muskelsvaghet

Kontakta mig om du vill ha hjälp med behandling panikångest, KBT terapi Stockholm Södermalm.

KBT terapi Stockholm. Nurum KBT & Samtalsterapi erbjuder kbt behandling för olika tillstånd.

Varför uppstår panikattack

Symtomen är ett sorts svar på rädsla. Vårt nervsystem reglerar stresshormonerna adrenalin, noradrenalin och kortisol. Oförmögen att urskilja om det är ett verkligt hot eller en oro vi upplever en fantasi när vi möter hot eller intensiv rädsla frigörs stresshormoner för att förbereda oss för kamp eller flykt. Vilket ökar hjärtfrekvensen, ökar pulsen och höjer blodtrycket. I vissa fall kan detta få blodtrycket att sjunka, vilket leder till kallsvettning och svimning.

Panikattacker är obehagligt, men inte farligt. Det går över av sig själv, men att oroa sig för något allvarligt kan öka ångesten. Det kan också vara så att du undviker situationer och aktiviteter som utlöser samma förnimmelser som en panikattack, till exempel intensiv pulsträning som kan orsaka hjärtklappning eller en karusell som gör dig yr. Panikattacker kan också uppstå när du vilar eller kopplar av. Du kan plötsligt få problem med att andas, bli yr, ha ett försnävt synfält eller känna dig overklig. Tankar kan dyka upp om att du tappar kontrollen, blir galen eller till och med dör.

Ångest styr och begränsar dig när du börjar undvika situationer eller upplevelser som du tror kan utlösa en panikattack. Med tiden kan oro för en ökad risk, att utveckla ångest kontrollera och begränsa det dagliga livet. Genom att lära dig hantera din ångest kan du återta kontrollen och minska ångest och undvikandebeteenden.

Om du har upprepade panikattacker i minst en månad och är rädd för att få dem kan det kallas panikångest.

Andra typer av ångest

Ångest kan förekomma i många olika situationer. Här nedan kan du läsa mer om några av de vanligaste typerna av ångest.

Social ångest

Social ångest innebär att man känner obehag och oro i eller inför sociala situationer. Det handlar ofta om att man känner sig granskad eller dömd av andra. Vissa känner av denna ångest i alla sociala situationer vilket gör det svårt att umgås även med de närmast en, som familj och vänner. För andra kan ångesten vara mer begränsad till situationer med främmande personer, personer i en viss åldersgrupp eller andra specifika situationer.

Separationsångest

Separationsångest innebär att du tycker det är jobbigt att vara ifrån en eller flera personer. Separationsångest är vanligt hos barn men kan också upplevas av vuxna. Lider du av separationsångest finns det hjälp att få för att förstå dina känslor och lindra ångesten.

Prestationsångest

Prestationsångest innebär att du upplever oro inför tillfällen där du behöver eller förväntas prestera. Prestationsångest kan till exempel uppstå i samband med att du behöver hålla i en presentation, göra ett uppträdande, göra ett prov eller prestera sexuellt. Prestationsångest kan också uppstå i situationer där du uppfattar att du blir utvärderad, även om det inte finns något som uttalat utvärderas.

Dödsångest

Dödsångest innebär att du upplever en intensiv oro och rädsla för döden. Du kan uppleva dödsångest både för att du själv och för att andra i din närhet. De flesta människor har någon grad av oro eller obehagskänsla inför att dö. Har du dödsångest är denna känsla starkare och mer begränsande än för andra. Som med andra typer av ångest finns det hjälp att få för att lindra din dödsångest.

Hypokondri

Hypokondri eller hälsoångest som det ibland kallas innebär att du har en överdriven rädsla för att bli eller vara sjuk. Lider du av hypokondri leder det ofta till att du undviker situationer där du skulle kunna bli smittad av någon sjukdom, samt att du ständigt skannar kroppen på symptom för sjukdom.

Relationsångest

Innebär att du upplever ångestkänslor i din relation. Det kan bero på att du känner dig otrygg med vem du är samt grunda sig i tidigare negativa erfarenheter som bidrar till ångestkänslor.

Nattångest

Får du ångest på natten och har svårt att somna eller ofta vaknar med ångest kan du lida av nattångest. Nattångest är vanligt hos personer som oroar sig mycket även under dagtid, eller som av olika skäl är oroliga för mörkret.

Ångest och tvång

Ibland kan ångest och tvångssyndrom höra ihop. Om du känner att du behöver tänka på ett visst sätt, känner dig tvungen att göra vissa saker och får ångest om du inte tänker eller gör på det sättet kan du lida av tvångssyndrom. Upplever du att sådana tankar och känslor stör dig i din vardag finns det bra hjälp att få. Kontakta mig så kan jag hjälpa dig.

Ångest och fobier

Om du på grund av rädsla för att få ångest har börjat undvika vissa situationer eller människor som ger dig ångest kan du ha utvecklat en fobi. Ångest och fobier kan leda till att du börjar undvika vissa platser eller situationer, som folksamlingar, köer, hissar eller främmande människor eftersom dessa är faktorer som ofta kan kopplas ihop till ångest. Fobier kan ha stor negativ påverkan på din vardag, men det finns bra behandling att få.

Ångest tillsammans med alkohol och andra droger

Använder du alkohol eller andra droger för att dämpa ångest kan du uppleva mer ångest när drogerna slutar verka. Om du druckit mycket alkohol under en längre tid kan du uppleva symptom som darrningar, svettningar och hjärtklappningar när du slutar. De kroppsliga besvären kan upplevas som så obehagliga att du på grund av det inte vågar bryta ditt missbruk. Om så är fallet behöver du söka vård för att bli av med din ångest, vilket i sin tur gör det lite enklare att lämna ditt missbruk.

Ångest efter en fruktansvärd händelse

Om du har upplevt våldsamma, kränkande eller mycket skrämmande händelser kan det få dig att må dåligt. Till exempel våld, misshandel, misshandel, sexuella övergrepp, obstruerad förlossning, operationsrelaterade upplevelser eller allvarliga olyckor. Till exempel kan du känna dig hotad till livet eller bevittna en chockerande händelse som ett rån, tortyr eller krigsincident.

Vissa får hjälp av att krisstödet är direkt relaterat till händelsen, medan andras symtom går över av sig själv. I andra fall kan psykiatriska symtom kvarstå långt efter händelsen. Detta tillstånd kallas då för posttraumatisk stressyndrom, eller PTSD.

Ångest och fysiska sjukdomar

Du kan också uppleva ångest i form av stark oro och dödsångest i samband med besked om en allvarlig sjukdom, i akuta sjukdomsfall samt vid långvarig eller kronisk smärta. Det finns god hjälp att få vid ångest kopplat till traumatiska händelser och fysisk smärta. Kontakta mig så berättar jag mer.

Boka samtalsterapi och KBT i Stockholm, kontakta Nurum.

Finns det någon hjälp mot ångest

Beroende på vilken typ av ångest man lider av kan behandlingen se lite olika ut. Den vanligaste formen av terapi mot olika typer av ångest är kognitiv beteendeterapi, KBT. Då får man närma sig det som väcker obehag i lagom dos med stöd och vägledning från sin terapeut. Först då kan vi få nya erfarenheter och lära oss nya sätt att hantera ångesten. Nedan kan du läsa mer om olika typer av ångest, vad som utmärker de olika formerna och hur vi arbetar för att komma tillrätta med problemen.

”Psykoterapi kan hjälpa människor med ångest. När man har en ångestsjukdom är den främsta rekommenderade behandlingsformen Kognitiv Beteendeterapi, KBT.” (Citat från 1177 Vårdguiden, Ångest – Intensiv ångest).

Om du upplever problem med ångest och vill ha behandling, kontakta gärna mig.

Förbättra ditt psykiska mående genom samtalsterapi i Stockholm.

Vill du att vi ringer?

Fyll i formuläret så hör vi av oss direkt.